ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจ ให้ทีมงาน Muangthai Life Agentsทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต ได้มีส่วนร่วมในการดูแลคุณและคนในครอบครัว เราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลและเดินเคียงข้าง คุณและคนที่คุณรัก เพราะเราเป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต

ทำประกันชีวิต

มหัศจรรย์ประกันชีวิต 
ประกันชีวิตมีความหมายมากกว่าที่คุณรู้

ประกันชีวิต คือ จดหมายรักที่มีค่ามากที่สุดในโลก  ที่ภายในบรรจุเรื่องราวแห่งความรักและเงินสด
ที่รอส่งมอบให้คนที่คุณรัก คนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน โดยภายในได้บอกเรื่องราวและวิธีการ 
ในการจัดสรรค์เงินส่วนน้อยเพื่อปกป้องเงินส่วนใหญ่ที่สร้างผลกำไรให้เกิดการออม
คุ้มครองชีวิตและความรักของคนที่คุณรักและรักคุณ 
บอกวิธีการ ที่ช่วยให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก แก่ตัวลงอย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยรับรองและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของชีวิตพร้อมกับช่วยเพิ่มความสงบทางใจ
โดยมีข้อแม้ที่ว่า ผู้ที่เขียนจดหมายรักฉบับนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องตาย หากแต่คนที่เขารัก จักต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป
และความมหัศจรรย์สุดท้ายที่ไม่มีจดหมายรักฉบับใดในโลกนี้จะให้ได้
นั่นคือ เมื่อคุณและคนที่คุณรัก 
เจ็บช่วย ป่วยให้ ตายจ่าย สบายคืน พิการค้ำชู ขัดสน ขอกู้ได้  
และทั้งหมดนี้นี่ไงคือ มหัศจรรย์ประกันชีวิต จดหมายรักที่ดีที่สุดในโลก

ทำความเข้าใจกับประกันชีวิต
 การประกันชีวิตถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ได้ผลมากที่สุดและ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินเพราะสามารถสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวได้ กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่ง แต่เป็นเหมือนเงินก้อนโตที่สามารถสำรองเอาไว้ใช้ในอนาคตเพื่อประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้เป็นกองทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน ใช้เป็นทุนสำหรับเลี้ยงชีพเมื่อถึงวัยชรา หรือเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น ใครที่คิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นการแช่งตัวเอง หรือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล เพราะกลัวว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า คงต้องมานั่งคิดพินิจพิจารณากันใหม่

      การทำประกันชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับตนเองด้วย คือซื้อประกันในวงเงินที่คิดว่าสามารถจ่ายได้อย่างไม่ลำบาก ไม่ลงทุนจนเกินตัว เกณฑ์ง่ายๆ ที่ใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันที่เหมาะสมก็คือ๑๐%ของรายได้แต่สามารถปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น

ได้ตามกำลังทรัพย์ที่มี นอกจากนี้ควรศึกษาแบบประกันประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกทำประกันในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

 1. ต่อตนเองและครอบครัวในรูปของการให้ความคุ้มครองรายได้ด้วยการออมทรัพย์ ทำให้ครอบครัวมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง มีรายได้ยามเดือดร้อน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย
 2. ต่อธุรกิจในลักษณะการค้ำประกันการกู้ยืม ให้ความคุ้มครองรายได้ของบุคคลที่เป็นผู้บริหาร
 3. ต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวซึ่งสามารถนำเงินไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ช่วยลดภาระทางสังคมของรัฐบาล
 4. ต่อระบบเศรษฐกิจคือช่วยสะสมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ช่วยให้เกิดการประหยัดและการออม
ประโยชน์ต่อครอบครัว
ด้านความคุ้มครอง
 • มีค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัย หรือประสบอุบัติเหตุ
 • มีเงินทุนเลี้ยงชีพยามชรา
 • มีเงินทุนให้กับครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตกระทันหัน
ด้านการออมทรัพย์
 • ปลูกฝังนิสัยให้รู้จักประหยัดและเก็บออม
 • เป็นการสร้างกองมรดกที่เจ้าหนี้จะยึดหรือเอาไปชดใช้หนี้ทั้งหมดไม่ได้
ด้านการลงทุน
 • เป็นการลงทุนที่ไม่สูญหาย เพราะบริษัทประกันชีวิตจำนำไปลงทุนเฉพาะกิจการที่มั่นคง และที่ได้รับอนุญาติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตเท่านั้น
 • ได้รับเงินปันผลตามกรมธรรม์
 • เป็นหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับคืนแน่นอนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก่อนกำหนด
ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • ให้ความคุ้มครองรายได้ต่อบุคคลสำคัญในธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 • ช่วยแก้ปัญหาการขาดเงินด้านการกู้ยืม เพียงใช้กรมธรรม์เป็นหลักทรัพย์
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 • ระดมเงินไปลงทุนระยะยาว ในการนำเงินสำรองประกันชีวิตไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือให้เอกชนกู้ไปลงทุน
 • แบ่งเบางานด้านประชาสงเคราะห์ของรัฐบาล เช่นการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
เพราะนอกเหนือจากความหมายของการประกันชีวิตที่ได้กล่าวไว้แล้ว การประกันชีวิตยังหมายถึงการประกันความสามารถในการหารายได้ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนในการหารายได้ ซึ่งคนเรามักพบกับอุปสรรคจากภัยต่างๆดังนี้คือ
การตกงานผู้ที่มีอาชีพรับจ้างไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ เงินรายวัน หรือมีค่าตอบแทนตามผลงานนั้น แม้แต่ผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเอง หากวันใดวันหนึ่งเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพหรือทางธุรกิจ การตกงานหรือการออกจากงานจะด้วยกรณีใดก็ตามย่อมก่อความลำบากยุ่งยากแน่นอน เพราะเกิดความไม่แน่นอน หรือขาดรายได้ประจำ
การเจ็บป่วยปัจจุบันเรามักได้ยินได้ฟังข่าวแปลกๆใหม่ๆเกี่ยวกับโรคต่างๆที่ทางการแพทย์ยังไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษา ขณะเดียวกันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีได้อำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้ จนบางครั้ง ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจนถึงแก่ชีวิต หรือพิการได้
การกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพผู้ที่กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพเปรียบเสมือนบุคคลที่ตายทั้งเป็น คือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ นั่นหมายถึงการขาดรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยัง เป็นภาระของบุคคลในครอบครัวและสังคมในการเลี้ยงดู
ความชราไม่มีใครหนีพ้นความชราได้ เว้นแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ผู้ที่อยู่ในวัยนี้แม้จิตใจเข้มแข็งและมีเจตนาต่อสู้ชีวิตแต่กำลังกายอ่อนแอไม่สามารถประกอบการงานได้เต็มที่เหมือนเดิม แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยเพื่อการกินอย่ การที่จะหวังพึ่งลูกหลานก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอน เพราะในภาวะปัจจุบันทุกคนต่างก็มีพันธะในการเลี้ยงดูครอบครัวตนเอง
การมรณกรรมไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้และไม่มีใครหยั่งรู้วันตาย เมื่อต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว สมาชิกที่เหลืออยู่ก็มักจะต้องรับภาระต่างๆ และประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
อุปสรรคข้างต้นนี้ เราสามารถป้องกันความไม่แน่นอนในการหารายได้ ด้วยหลักประกันที่จะช่วยคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระจากความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น และหลักประกันที่แน่นอนที่สุดคือการประกันความมั่นคงของรายได้ หรือการประกันชีวิตนั่นเอง


  
เพราะฉะนั้น จงอย่าทำให้ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่คุณอยากซื้อ แต่หาซื้อไม่ได้ แต่เราต้องซื้อในตอนที่เรา ไม่อยากได้ เหมือนการซื้อร่มตอนที่ฝนไม่ตก จะซื้อทำไม แต่หากฝนตกแล้วคุณไม่มีร่มคุณเองจะเปียกใช่ไหมแล้วหากช่วงเวลาอันไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นกับตัวคุณ เข้าวันใด อย่างน้อยคุณเองก็จะไม่เปียกใช่ไหม ถ้าคุณได้ซื้อร่มเอาไว้ก่อนที่ฝน มันจะตก

ผมทำประกันเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวเราให้มากขึ้น เป็นไรไปลูกหลานผมคงไม่ลำบาก

  เพิ่มมูลค่าแห่งชีวิตให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก 

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น